O své zásilky nemusíte mít strach. Dále doručujeme na adresu a na ověřená výdejní místa.

800 114 118

Volejte zdarma (po–pá: 8–18)

Přihlášení

Pravidla spotřebitelské soutěže - ShopRoku 2018

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže s názvem „Hlasujte v soutěži ShopRoku 2018 pro Vašečočky.cz a vyhrajte lístky do kina (dále jen „spotřebitelská soutěž“), kterou pořádá společnost Maternia s.r.o., IČ: 26104784, se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226.

1. Provozovatel spotřebitelské soutěže
Maternia s.r.o., IČ: 26104784, se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice (dále jen „provozovatel“).

2. Termín konání spotřebitelské soutěže
Spotřebitelská soutěž bude probíhat v termínu od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2019.
Vyhlášení výsledků spotřebitelské soutěže proběhne 29. 3. 2019.

3. Podmínky účasti ve spotřebitelské soutěži
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s doručovací adresou na území České republiky, která je plně způsobilá k právním úkonům, a která splní stanovená pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže.
Ze spotřebitelské soutěže budou vyloučeny osoby, které nesplní zde uvedené podmínky účasti ve spotřebitelské soutěži, dále pak zaměstnanci provozovatele a osoby v obdobném postavení k provozovateli spotřebitelské soutěže.

4. Pravidla zapojení do spotřebitelské soutěže
Účastník soutěže se do spotřebitelské soutěže zapojí splněním všech následujících kroků: 

  1. V termínu konání spotřebitelské soutěže, tedy od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2019, navštíví webovou stránku www.shoproku.cz/soutez?…, kde vyplní potřebné údaje a odešle hlasovací formulář tak, aby v soutěži ShopRoku 2018 platně hlasoval v ceně popularity pro Vašečočky.cz. Hovoří-li se dále v těchto pravidlech o „hlasování“, je myšleno výlučně hlasování splňující veškeré náležitosti dle tohoto a následujícího odstavce, hovoří-li se dále v těchto pravidlech o „soutěži ShopRoku 2018“, je myšlena výlučně soutěž specifikovaná v tomto odstavci.

  1. Potvrdí své hlasování v soutěži ShopRoku 2018 kliknutím na link, který mu přijde na e-mailovou adresu, kterou uvedl při vyplnění hlasovacího formuláře.

  1. Přepošle e-mail, který obdrží jako potvrzení o hlasování v soutěži ShopRoku 2018 na e-mailovou adresu shoproku@vasecocky.cz a připíše do e-mailu své jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu. E-mail musí být přeposlán ze stejné e-mailové adresy, na kterou přišel potvrzující e-mail o hlasování v soutěži ShopRoku 2018, a to nejpozději do konce dne 28. 2. 2019.


Do spotřebitelské soutěže nebudou zařazeni účastníci soutěže, kteří učinili hlasování mimo termín konání spotřebitelské soutěže stanovený v bodě 4) písm. a) těchto pravidel spotřebitelské soutěže. Rozhodující pro stanovení termínu hlasování je termín potvrzení o hlasování, které účastník obdržel od pořadatele soutěže ShopRoku 2018. Dále nebudou do spotřebitelské soutěže zařazeni ti účastníci soutěže, kteří do e-mailu neuvedou údaje stanovené v bodě 4) písm. c) těchto pravidel spotřebitelské soutěže a účastníci, kteří přepošlou e-mail s potvrzením o hlasování dle bodu 4) písm. c) těchto pravidel po termínu dle bodu 4) písm. c) těchto pravidel.

Každý účastník soutěže se může spotřebitelské soutěže účastnit pouze jednou, tedy jedna fyzická osoba se smí účastnit soutěže pouze pod jednou e-mailovou adresou.

5. Výhry a vydání výher

Soutěží se o následující výhry:
1. cena – 2× Poukázka na vstupenku do kina 2D v hodnotě 298 Kč s DPH
2. cena – 2× Poukázka na vstupenku do kina 2D v hodnotě 298 Kč s DPH
3. cena – 2× Poukázka na vstupenku do kina 2D v hodnotě 298 Kč s DPH
4. cena – 2× Poukázka na vstupenku do kina 2D v hodnotě 298 Kč s DPH
5. cena – 2× Poukázka na vstupenku do kina 2D v hodnotě 298 Kč s DPH


Každý účastník soutěže, který splní všechny podmínky a dodrží pravidla pro zapojení do spotřebitelské soutěže je automaticky zařazen do slosování o výše uvedených pět výher. Vyhodnocení a vyhlášení spotřebitelské soutěže provádí provozovatel.
Losování o hlavní výhry proběhne dne 29. 3. 2019. Vylosováno bude celkem pět výherců, první vylosovaný výherce získává 1. cenu, druhý vylosovaný výherce získává 2. cenu, třetí vylosovaný výherce získává 3 cenu, čtvrtý vylosovaný výherce získává 4 cenu a pátý vylosovaný výherce získává pátou cenu. Výherci budou ještě téhož dne informováni o výhře na e-mailovou adresu, ze které přišel provozovateli e-mail podle bodu 4 písm. c) těchto pravidel spotřebitelské soutěže. Nepotvrdí-li výherce do 7 dnů ode dne odeslání e-mailu s informací o výhře, že informaci o výhře obdržel, nárok původního výherce na výhru zaniká a místo něho bude do 14 dnů ode dne původního losování vylosován výherce nový. Provozovatel spotřebitelské soutěže neodpovídá za případ, kdy e-mail s informací o výhře bude uložen do „spamu“ či nevyžádané pošty na e-mailové adrese výherce, tzn., že výherce odpovídá za kontrolu e-mailu i v tomto rozsahu.
Výherce je povinen bez zbytečného odkladu dohodnout s provozovatelem termín a způsob předání výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

6. Zpracování osobních údajů

Provozovatel soutěže společnost Maternia s.r.o., IČ: 26104784, se sídlem Vídeňská 12, 378 33 Nová Bystřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14226 (dále také jako „správce”) tímto z pozice správce osobních údajů informuje účastníka soutěže, jako subjekt údajů, o tom, že:
Z důvodu plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou se zapojením do soutěže podle bodu 4 těchto pravidel stává účastník soutěže, budou zpracovávány následující osobní údaje účastníka soutěže: e-mailová adresa, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu. Tyto osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovávány pro účely realizace spotřebitelské soutěže a předání výher výhercům a to po dobu k tomu nezbytně nutnou.
Správce si dovoluje informovat účastníka soutěže, že jeho výše uvedené osobní údaje mohou být jménem správce zpracovávány rovněž zpracovatelem jakožto subjektem odlišným od správce (např. v souvislosti s poskytováním technické podpory, poradenství, zabezpečení majetku správce apod.). Správce sdělí účastníkovi soutěže na požádání totožnost zpracovatelů, jimž byly osobní údaje předány.
Zpracování získaných osobních údajů všech účastníků soutěže probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „nařízení“).
Správce v souladu se zákonem a čl. 13 nařízení informuje účastníka soutěže, jako subjekt údajů, o tom, že:
Účastník soutěže je oprávněn požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, to znamená, že má právo žádat vydání potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a právo žádat sdělení informací o průběhu zpracování, dále má účastník soutěže právo na přenositelnost osobních údajů. Účastník soutěže může žádat opravu, jsou-li osobní údaje nepřesné nebo doplnění, jsou-li osobní údaje neúplné. Účastník soutěže může vznést námitku, požadovat výmaz a omezení zpracování osobních údajů jen ze zákonem nebo nařízením stanovených důvodů.
Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou účastníkovi soutěže zodpovězeny prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese lucie.evans@maternia.cz. V případě pochybností o dodržování povinností správce se může účastník soutěže obrátit na správce na e-mailové adrese lucie.evans@maternia.cz a případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. Všeobecná ustanovení

Veškeré povinnosti plynoucí z právních předpisů, zejména povinnosti daňové, poplatkové, ohlašovací a další, nese výherce na svůj náklad a odpovědnost. Provozovatel tímto doporučuje výherci, aby zejména prověřil svou povinnost odvést z výhry daň z příjmu a vliv obdržení výhry na další odvody (sociální, zdravotní pojištění apod.).
Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této spotřebitelské soutěže. Při důvodném podezření na porušení podmínek či pravidel soutěže ShopRoku 2018 a/nebo spotřebitelské soutěže bude účastník soutěže ze spotřebitelské soutěže vyloučen. Při nesplnění podmínek či pravidel této spotřebitelské soutěže ztrácí účastník soutěže automaticky nárok na výhru. Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
K předání výhry nedojde v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla spotřebitelské soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře a účastníky o této změně informuje.
Provozovatel v maximální možné míře umožněné právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, nenese odpovědnost za jakoukoliv ůjmu způsobenou účastníkům soutěže v souvislosti s účastí ve spotřebitelské soutěži a získáním výher.
V případě dotazů souvisejících se spotřebitelskou soutěží mohou účastníci soutěže kontaktovat provozovatelena e-mailové adrese: info@vasecocky.cz.
Jakákoli sdělení a vyhlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn činit pouze provozovatel spotřebitelské soutěže.

Tato pravidla spotřebitelské soutěže vydal provozovatel jako závazný dokument pro realizaci spotřebitelské soutěže „Hlasujte v soutěži ShopRoku 2018 pro Vašečočky.cz a vyhrajte lístky do kina“.

Komentáře

    Žádný dotaz...

    Údaje označené * jsou povinné