Rejstřík: ABCDEFHChIKLMNOPRSTUVZ

Krátkozrakost (myopie)